Otvorene stravovacie zariadenie

Ak ste majiteµom akéhokoµvek predajného domu alebo re¹taurácie, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» poskytovania slu¾ieb èloveku je osamelý z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Mo¾no ste v¹ak nikdy nehádali, ¾e veµkým nápadom tohto radu nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie príkazu k metóde a jeho prenesenie do fiskálnej meny.

Tak¾e ak je vá¹ dom vyzdobený zastaralými alebo málo pokroèilými alebo zastaranými registraènými pokladòami, posledný prvok výrazne predl¾uje èas zákazníckej slu¾by, èo presne spåòa jeho spokojnos» alebo jeho spracovanie so slu¾bami, ktoré vám ponúkame!Na svadbu je stále viac a viac komfortu a odvetvie stravovania mô¾e ma» dokonca aj veµa technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo zaoberajú skupinou poskytovaných slu¾ieb! A tak s touto misiou, ktorá zahàòa aj bod zlep¹ovania kvality stravovacích slu¾ieb, pôsobíme. Sme schopní ponúknu» vám najpokroèilej¹ie èa¹níkové a barmanské výrobky - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ívanie nie je len intuitívne, ale stále pripomína staré fi¹kálne pokladne, tak¾e hostia nedosiahnu ¾iadne významné problémy s prispôsobením sa novým rie¹eniam! Okrem toho celý program prichádza v dotykovom systéme a poskytuje presný a predov¹etkým veµmi veµký výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e nastáva zadaním príslu¹ného kódu pre konkrétneho zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "musí ma»", ak chce Present na u¾ívateµské slu¾by na najväè¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos je lieèený a obµúbený v mnohých renomovaných re¹tauráciách a luxusných baroch! Tak¾e si nemyslite, ¾e chvíµku dlh¹ie a vá¹ dom vzostupe e¹te vy¹¹ie!