Oslobodenie od povinnosti pokladnice 2014

Ka¾dá in¹talácia by mala by» spoµahlivá a mala by chráni» pred elektrickým ¹okom. Táto bezpeènos» je v urèitom ohµade zaruèená uzemnením, ktoré vzniká spojením iných kovových kon¹trukcií budovy.

Doká¾eme uzemni», pova¾ujeme predov¹etkým kábel, ktorý je vyrobený z vodidla. Tento kábel centrálnym spôsobom spája elektrifikované telo so zemou. Také spojenie má za následok, ¾e elektrifikované teleso prijíma alebo odrá¾a urèité mno¾stvo nábojov, ktoré sú neutralizované. Uzemnenie je zostavené z niekoµkých èastí. Vy¹¹ie uvedené èasti zahàòajú predov¹etkým systémové a zemné vodièe, spájacie káble a uzemòovacie svorky zberaèov, uzemòovacia tyè a uzemòovacie drôty.Keï hovoríte o uzemnení, mô¾ete uvies» niekoµko ich spôsobov. Najprv existujú ochranné uzemnenie, ktoré je zjednotením kovových èastí, ktoré vedú elektrické zariadenia pomocou uzemòovacej elektródy. Táto uzemòovacia elektróda existuje pred v¹etkými prostriedkami ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Ïal¹ím ¹týlom je funkèné uzemnenie. Je tie¾ známy ako pracovisko. Tým, ¾e ich ¹pecifikujeme, mo¾no poveda», ¾e ide o uzemnenie konkrétneho cieµa elektrického obvodu. Hlavným úèelom tohto uzemnenia je predov¹etkým správna prevádzka elektrického zariadenia v ru¹ivých aj ka¾dodenných podmienkach. Umo¾òuje pou¾itie nízkonapä»ových sietí. Tento majetok sa robí pred úèinkami prenosu vy¹¹ieho napätia na neho. Prebieha neustále v zariadeniach, ako aj vo v¹etkých elektrických zariadeniach, ktoré sú dôkladne premie¹ané s distribuènou sie»ou alebo sú napájané z tela s napätím vy¹¹ím ako 1 kV. Hovorím o napájaní cez konvertor alebo tieto transformátory.Ïal¹ím spôsobom ochrany je uzemnenie. Jeho prvé cvièenie je v prvom rade osoba nesúca atmosférické vypú¹»anie na zem.Týmto spôsobom sa krajina nazýva pomocná. Zvyèajne sa otáèajú v zariadeniach protipo¾iarnej ochrany. Mô¾u by» tie¾ zavedené do merania a priná¹ania záujmov.