Opeuovanie jabloni

Máme opeµovanie v moci výrobných závodov. Vzniká poèas výrobných procesov a vyzerá ako vá¾na hrozba pre zdravie zamestnancov. Tak¾e existuje zaèiatok, pre ktorý by mal prach odstráni» pomocou ¹pecializovaného systému. Ktoré odvetvia sa týkajú tejto hrozby? Predov¹etkým v¹etky druhy spracovania dreva a kovov, výroba potravín a potravín a oveµa viac.

Systém zberu prachu sa pou¾íva na zní¾enie pra¹nosti. V¾dy umo¾òuje odstránenie neèistôt pomocou ¹peciálnych stierok. Mô¾u sa podáva» ruène alebo niektorým z nich umiestnených na optimálnom mieste. Problém by sa mal vyskytnú» pri zdroji, t.j. na pracovisku, v ktorom sa vyskytuje prach. Tým sa zabráni tomu, aby sa zdvihla a roz¹írila po celej miestnosti. Stojí za to vy¹koli» zamestnancov v projekte, aby sa nauèili èo najlep¹í problém. Takisto sa postaráme o pravidelnú údr¾bu a kontrolu celého systému zberu prachu, preto¾e mô¾e by» vystavený výberu spojenému s dlhotrvajúcou prácou. Pri objednávaní takejto metódy sa obrá»te na dodávateµa, ktorý nám povie, aké materiály na zostavenie celého plánu a filtre na pou¾itie. Je to veµmi dôle¾ité, preto¾e rôzne materiály sa dr¾ia pôvodného typu. Napríklad drevo nespôsobuje väè¹ie po¹kodenie a kovové èastice mô¾u po urèitom èase spôsobi» po¹kodenie.

Dobre ¹pecifikovaný a úèinne fungujúci systém na zachytávanie prachu vám poskytne stabilnú a spoµahlivú prácu. Zamestnanci nebudú vystavení vdýchnutiu ¹kodlivých zneèis»ujúcich látok a ich oèi budú oddýchnu». Mala by tie¾ bra» do úvahy skutoènos», ¾e osoba, ktorá zarába na slneènom a neuzavretom objatí, dá svoje pozície efektívnej¹ie. Prach, ktorý sa pohybuje v¹ade, mô¾e ovplyvni» aj výrobok, ktorý sa vyrába. Èo je extrémne prestí¾nym hadom, je v¹eobecne veµmi horµavé! Príkladom mô¾e by» múka, ktorá sa rozptýli po ohni sa okam¾ite vznieti. To sa robí s vysokým mno¾stvom ¹krobu, ktorý má horµavé vlastnosti. Mô¾u sa uskutoèni» aj iné materiály a samozrejme, tento faktor sa má pou¾íva» s opatrnos»ou.

Mo¾no dokonca poveda», ¾e opeµovanie je dôle¾itým problémom v mnohých odvetviach. V¹etci by mali pou¾íva» systémy na odpra¹ovanie kvôli bezpeènosti vecí a ich úèinnosti. Veµmi èasto stroje a nie sú prispôsobené pre nepretr¾itú knihu s èas»ami materiálov. Mô¾e to vies» k ich znièeniu.