Obalove balenie potravin

Obal je urèený predov¹etkým µuïom na skladovanie potravín a na ochranu pred po¹kodením. Existuje mnoho druhov obalov, napr. Vakuové obaly alebo ¹peciálne obaly.

Vaky sa dávajú zváraèom, èo umo¾òuje, aby skladované jedlo udr¾iavalo ich èerstvé na dlhú dobu a ich skladovateµnos» bude oveµa dlh¹ia. Okrem toho sú také obaly odolné voèi prasklinám tie¾ veµmi tesné. Sú zlo¾ené z u¹µachtilých prostriedkov, ktoré nemenia chu» ani vlastnosti skladovaných potravinových výrobkov. Medzi vákuovým obalom je mo¾né rozlí¹i» jedno a niekoµko viacúèelových vrecú¹ok.V obchodných a potravinárskych skladoch sa zvyèajne získavajú jednorazové obaly rôznej hrúbky, v ktorých sa skladujú tovary ako syr, údené mäso, klobása a predov¹etkým ryby a mäso. Pou¾itie takýchto vreciek je prídavné len v prípade, ¾e ide o vákuový baliaci stroj, ktorý nasáva vzduch a utesòuje ¹vy. Celý proces je nasledovný: z vretena by mala by» èas» vrecka oddelená v takej veµkosti, ktorá je vhodná pre daný výrobok, ktorá sa na jednej strane pridáva, vlo¾í do nej potraviny a potom sa spojí iná èas». Takéto príslu¹enstvo nie je urèené pre potreby potravinárskeho priemyslu, ale pre obe domácnosti.Opakovane pou¾iteµné obaly, na rozdiel od jednorazových, ktoré nebudú úplne recyklovateµné, mô¾u by» pou¾ité a¾ pä»desiatkrát. Je to spôsobené pou¾itím ¹peciálneho nasávacieho èerpadla. Takéto vrecká sú obµúbené najmä v domácich boxoch a pou¾ívajú sa na skladovanie rôznych druhov potravinárskych výrobkov v chladnièkách, mraznièkách, ale mô¾u by» tie¾ pou¾ité na peèenie. Okrem toho dávajú príle¾itos» ¹etri» èas prípravy jedál, preto¾e niekoµkokrát skracujú proces marinovania produktov, napríklad zavedenie marinovaného mäsa do takého vrecka umo¾òuje peèieme ich po pribli¾ne dvadsiatich minútach.Vákuové balenie dokonale ochráni jedlo za predpokladu dodr¾ania urèitých pravidiel. Obsahujte malé mno¾stvo potravín v balíèku, umyte si ruky pred uvedením jedla alebo vlo¾te jednorazové rukavice. To zabráni vniknutiu baktérií do obalu.