Neplodnos forum dobra mama

Neplodnos» je zvyèajne obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Urobi» ich najväè¹í sen, alebo chcú ma» deti, je nemo¾né. Táto fáza, ktorá má zlý vplyv na vz»ahy v systéme. Preto napriek »a¾kostiam stojí za pripomenutie boja za odstránenie tejto polo¾ky. Dôvody neplodnosti mô¾u ¾i» veµa, ale iba správna diagnóza poskytne odpoveï, èi man¾elka hµadajúca die»a má ¹ancu prekona» toto umenie.

Diagnóza neplodnosti je prevzatá z lekárskej histórie, ktorú lekár vykonáva s párom hµadajúcim die»a. Je to posledné dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka aj ¾ien a mu¾ov. Poèas rozhovoru ¹pecialista kladie veµa otázok na posledné tie dôverné. Lekár sa okrem iného pýta o ¾ivotnom ¹týle, chorobách z minulosti a pou¾ívaných liekoch. Aby ste sa pripravili na takýto rozhovor, stojí za to zisti», èi sú va¹i rodièia alebo starí rodièia podobné problémy a èi ste mali druhé ochorenie, ako je cukrovka. Keï lekár zhroma¾dí v¹etky potrebné údaje, prekontroluje potrebné testy. Stojí za to zdôrazni», ¾e by ste mali by» prvými, ktorí sa podrobia diagnostike, preto¾e je µahké odstráni» neplodnos». Staèí urobi» posledný test spermy. Jeho úèinky mô¾u by» videné pár 24 hodín po teste. Prvým ¹tádiom svadby je kontrola hladiny hormónov, ktoré sú v priebehu reprodukcie. Táto otázka sa zvyèajne uskutoèòuje ráno, preto¾e pacient chce existova» na prázdny ¾alúdok. Jeho úspech predstavuje odborník, ktorý sa rozhodne s párom. Súèasná podmienka existuje viac u mu¾ov, úspe¹ná, keï analýza spermií nepreukázala ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je vykonanie zobrazovacích testov u osoby. Ich motívom je posúdi» správnos» reprodukèných orgánov. Preto je mimoriadne dôle¾itá v prípade, ¾e osoba v minulosti vykonala operáciu.

Èasto mnohí ¹pecialisti odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus predtým, ne¾ navrhli rôzne typy výskumu. Ich ochrana samotná mô¾e dobre napísa» o povahe problémov s neplodnos»ou.