Nakupovanie v 80 rokoch

V súèasnosti nakupujeme potraviny èoraz viac. Na¹e chladnièky sú preplnené a obchody sa ohýbajú pod tisícky výrobkov. Príli¹ vysoká èas» jedla, ktorú mô¾eme vidie» najmä pred Vianocami a v¹etkými pracovnými dòami. Potom si kúpime veµa produktov, z ktorých vlastne bude èas» pravdepodobne nevyu¾itá v ko¹i. Pri nákupe jedla stojí za to zvá¾i» to, èo skutoène potrebujeme. Pri nákupe potravín za zásoby robíme ¾ivotné kozy, a preto sa spája s èoraz populárnej¹ou expanzívnou vý¾ivou.

Stojí za to zvá¾i» viac, ne¾ naozaj chceme. Úèinným spôsobom je ma» nákupný zoznam. Vïaka takémuto zoznamu dosiahneme to, èo je potrebné pre konkrétny okamih. Existuje dokonca jeden dôle¾itý faktor, ktorý musíme zachova» - niè viac nekupujeme. Hoci v tomto opatrení nebudeme kupova» zbytoèné veci, ktoré budú vytvára» na¹e akcie. Ak v¹ak nemô¾eme presta» kupova» viac, stojí za to vedie», kedy mô¾eme predå¾i» trvanlivos» produktov. Najdôle¾itej¹ou a najvýznamnej¹ou technikou je vlo¾enie potravín po nákupe u¾ v chladnièke (v prípade výrobkov, ktoré sa chcú nosi» pri nízkych teplotách alebo v skrini (pre výrobky, ktoré potrebujú tmavé a staré miesto. Jediný ¹týl existuje pri balení vákuových fólií. Vïaka tomu mô¾eme výrazne predå¾i» dátum vypr¹ania platnosti. Vákuovo balené výrobky sa tak µahko nezmr¹»ujú, sú dlh¹ie moderné a ukladajú ich vý¾ivové ceny. Preto je vhodné zakúpi» ¹peciálne fólie pre vákuové balenie pri najbli¾¹ej príle¾itosti. Preto to nie je veµká cena a stabilitu ju budeme pou¾íva» dlh¹í èas a systematicky pri skladovaní dodatoèných potravín.