Nakup pokladnice v uetovnych knihach

V roku 2015 do¹lo k zmenám na úèely pou¾ívania pokladnice. Podµa zákona podpísaného 4. novembra 2014 sa zvý¹ila skupina podnikateµov, ktorí musia splni» nákup pokladne.Fiskálna pokladòa bez dôvodu maloobchodného úveru získava nových predávajúcich v plnej dodávke a predaji slu¾ieb.

Ak potrebujete doruèenie, tak od dne¹ného dòa bude pokladník musie» ma» dodávateµa parfumov a toaletného toaletu. Tovar vrátený do úrovne lietadla nie je zahrnutý. Podniky, ktoré poskytujú slu¾by, ako je zásobovanie: výrobky kvapalných plynov, ktoré mô¾u by» pou¾ité pri vedomí motorových palív alebo jeho zlo¾iek, návesov, o úèastníkov motorov, tabaku, alkoholických nápojov, zariadenie, rádio, telefón, komunikácia, fotografických prístrojov, alebo Na disky CD a DVD, ako aj kazetové pásky, magnetické pásky a disky je potrebné ma» registraènú pokladnicu. Tie¾ zaobchádza s digitálnymi a analógovými dátovými nosièmi, aj keï sú biele.Vïaka úspe¹nosti poskytovania slu¾ieb sa to zdalo by» oveµa nákladnej¹ie ako v prípade úspe¹ného doruèenia. Fi¹kálne dôvodom limit maloobchodné ide teraz ïalej: opravy motorových vozidiel, motocyklov a mopedov (vrátane opravy pneumatík, kolesá, ich vznik, protektorovanie a regeneraèné, technickej kontroly a testovania vozidiel, prepravu osôb a ich bato¾iny taxi starostlivos» lekárske slu¾by poskytované lekármi a zubármi, ako aj slu¾by kaderníckych, kozmetických a kozmetických slu¾ieb. Potravín a nápojov ponúkajú veµkú pozíciu (v minulej sezóne a stravovanie tie¾ musie» by» schopní pokladòou bez ohµadu na hraniènú predaja. Èo je dobré k poslednej skupine zalapala tie¾ pomáha zákon (napr. Slu¾by poskytované advokátom, ale okrem slu¾ieb ponúkaných notári.Fiskálna pokladòa, bez ohµadu na retailový úver, sa vz»ahuje iba na maloobchodný predaj, t. J., V ktorom sa uskutoèòuje predaj fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikanie. Ak sú pou¾ívatelia iba spoloènosti, in¹titúcie a predajné miesta v uvedených oblastiach s vysokou mierou pokrytia, nie je potrebné ma» registraènú pokladnicu.Malo by sa pamäta» na to, ¾e nariadenie sa vz»ahuje na v¹etky vy¹¹ie uvedené, a nie len na nových daòových poplatníkov. V prípade daòových poplatníkov, ktorí nemali ¾iadnu povinnos» registrova» predaj prostredníctvom pokladnice, je potrebné zakúpi» fi¹kálnu pokladnicu s prednou èas»ou roku 2015, vytvori» jej fi¹kalizáciu a oznámi» ju v názve. Mô¾ete vytvára» za posledné dva mesiace.