Modnych navrharov z londyna

Táto sobota skonèila výstava najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo nespoèet divákov, ktorí museli vidie», èo dizajnéri pripravili na nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sme mohli dokonca pozorova» niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Vylep¹ený displej bol v najbli¾¹om detaile a v¹etko bolo pripravené bez akýchkoµvek preká¾ok. Na ceste sme mohli obdivova» modely, ktoré predstavujú nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Pou¾ívali úplne prírodné a jemné tkaniny s rýchlymi, farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri mali radi vzdu¹né, farebné maxi sukne v plnom háèkovaní. Medzi nimi bola rozru¹ená èipka, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikinami. Pre jednoduché obleèenie, návrhári navrhol pre ¾eny, okrem iného, pletené èiapky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené èipkou a farebné kvety.Po skonèení výstavy sa skonèila aukcia krásnej svadobnej tvorby pripravenej ¹peciálne pre túto ¹ancu. Obleèenie bolo odovzdané osobe, ktorá by chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa dra¾ilo veµa obleèenia z poslednej kolekcie. Príjmy z poslednej aukcie budú prevedené do vá¹ho sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne dobré a vhodné akcie. Jeho majitelia u¾ opakovane predávali svoje materiály na predaj a ako aukèný materiál dokonca nav¹tívil ka¾dú z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia sa dostane do èasopisov u¾ zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka zva¾uje otvorenie online obchodu, v ktorom by boli viditeµné zbierky iné ako v stacionárnych obchodoch.Ïal¹ia hodnota obleèenia je bez najdrah¹ích výrobcov odevov. V niektorých krajinách je málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v koneènom dôsledku veµa najlep¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Èo zaka¾dým, keï táto hodnota pracuje zbierky v ¹truktúrach so základnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sa zaoberajú takým veµkým uznaním, ¾e niè pred prijatím obchodu, pripraveného z individuálneho rána, sa nezlep¹í v dlhých radoch. Tieto zbierky majú rovnaký deò.Výrobky súèasných diel z mnohých rýchlych rokov sa te¹ia veµkej obµube medzi u¾ívateµmi aj v regióne, ale aj v zahranièí. Keï o nej pí¹e, nehovorí o mnohých oceneniach, ktoré získala, a ktoré potvrdzujú, ¾e èlánky sú najvy¹¹ej kvality.

Hallu Forte3

Zobrazenie obchodu: Jednorazové obleèenie