Mo nos it slu ieb

Sie» Comarch Partner je zalo¾ená na najlep¹ích partnerských nápadoch na celom svete. Spoloènosti Comarch tie¾ zahàòajú 900 firiem z na¹ej spoloènosti Boli priamo vybraní, zvyèajne z niekoµkých a¾ desiatok zamestnancov. Podliehali podrobnému výberu, aby mohli potenciálni zákazníci poskytova» najvy¹¹iu úroveò IT slu¾ieb.

Spoloènos» Comarch ponúka na¹im partnerom v závode okrem iného:- profesionálne komerèné a dôle¾ité ¹kolenia,- slu¾by pri dosahovaní príjemcov,- spolupráca zo strany regionálneho orgánu dohµadu,- podpora propagaèných èinností,- reklamy na svojich webových stránkach a webových stránkach,- mo¾nos» majetku z materiálov pripravených na¹imi odborníkmi.Partneri s potvrdenými kompetenciami sú uvedení na profesionálnej karte predaja programu Comarch Partner Program. Stupeò zviditeµnenia na príslu¹nej karte existuje od stupòa obchodnej aktivity daného partnera a od splnenia urèitých kritérií predaja.V èase, keï je v súlade s názvom Comarch a opú¹»a svojho man¾ela, je potrebné stretnú» sa s firemnou schôdzou s µudskou bytos»ou, uskutoèni» sériu autorizaèného ¹kolenia v oblasti produktov Comarch a podpísa» príslu¹nú zmluvu o poskytnutí pomoci.Stojí za to, ¾e sa stane partnerom spoloènosti Comarch, preto¾e metódy spoloènosti sú stále najobsiahlej¹ími komerènými rie¹eniami v Poµsku a program Partnerstvo je obrovský zisk vhodný pre daný ¹port a umenie. Spoloènos» Comarch ponúka aj ¹peciálne kompetenèné cesty, tj program rozvoja zamestnancov partnerov, ktorí stavajú komunitu zamestnancov spoloènosti Comarch.Prvým krokom na prijatie spolupráce je splnenie formulára ¾iadosti, ktorý vychádza z èasti www.comarch.pl. V¹etko, èo musíte urobi», je zada» va¹e osobné údaje a daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Zamestnanci spoloènosti budú kontaktovaní so zaujímavými informáciami o podmienkach spolupráce.