Maso mechanicky oddelene eo to je

Termín v populárnej Británii vy¹iel ¹kandál spojený s pridaním konského mäsa na hovädzie mäso, èo by malo za následok stiahnutie podozrivých mäsových výrobkov z výberu obchodných re»azcov v západnej Európe. ®iaµ, s mnohými podobnými ¹kandálmi máme na plnom európskom kontinente málo èo robi». Koniec koncov, vo ©vajèiarsku bolo objavené, ¾e v obchodoch namiesto hovädzej svieèkovice sa predáva ¹peciálne pripravené a farbené bravèové mäso. Nemci as hrôzou zistili, ¾e drahé vajcia, teoreticky teèúce z ekologických fariem, v praxi ukázali, ¾e vajíèka znièené kurèatami na farmách v Dolnom Sasku a Meklenbursku.

Opísané zneu¾itia súvisiace s prácou výrobcov potravín a veµkoobchodníkov s konzervovaným mäsom sú potvrdením existujúceho trendu, podµa ktorého sú tieto úspory receptom na prevzatie trhu a kvalita mäsa zostáva len okrajovou zále¾itos»ou. Je otvoreným tajomstvom, ¾e be¾ne pou¾ívanou technológiou vo veµkoobchodoch s klobásami sú plnené mäsové výrobky so soµankami, ktoré pridávajú ich veµkos». Injektory s tisíckami ihiel èerpajú vodu do tela s konzervaènými látkami, plnivami a polyfosforami. To zvy¹uje ziskovos» výroby mäsových výrobkov, preto¾e soµanka je èasto dokonca polovièná ako hmotnos» salámy, èo znamená, ¾e jeden kilogram mäsa mô¾e zarobi» jeden a pol kilogramu mäsových výrobkov. Je potrebné priláka» názor na listy vylieèeného mäsa, ktoré sme nakúpili, a ís» von z tých, ktoré boli nahustené chémiou.

To v¹etko sa deje v majestátnosti zákona, preto¾e namiesto receptov a ¹tandardov, ktoré boli kedysi pou¾ívané na reguláciu výroby vysokokvalitného konzervovaného mäsa, mô¾u by» prakticky v¹etky mäsové výrobky legálne predávané prostredníctvom veµkoobchodníka so studeným mäsom. MOM (tj tzv. Mechanicky separované mäso je pojem mäsového odpadu, ktorý je výsledkom separácie kostry od správneho tela. ©µachy, chrupavky, kostná dreò, tuk, membrány, krídla, drvené kosti, zvy¹né perie a chlpy sú tlaèené pod tlakom cez separátor a získaná bunièina je dôle¾itou súèas»ou najlacnej¹ích mäsových výrobkov. IMO neobsahuje prakticky ¾iadnu nutriènú hodnotu, ale je obohatený o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a príchute. Tak¾e strávme trochu na osvedèených produktoch správneho stavu namiesto otravy tela ...