Literatura o finanenom plane

Program enova je finanèným a úètovným systémom, ktorý v tomto období poskytuje komplexný servis tak úètovného, ako aj finanèného podniku. Táto slu¾ba je vykonávaná najmä v oblasti vedenia záznamov, vysielania tohto adresára, prípravy vyhlásení a správ o termínoch, ako aj periodických.

Program Enova umo¾òuje okrem iného spusti» webovú stránku s funkciou extrahovania denníkov. Okrem toho vám dáva mo¾nos» zaregistrova» DPH z nákupov a predajov. A dáva vám mo¾nos» dokumentova» dokumenty. Hovorím o dokumentoch, ktoré nie sú faktúrami - napríklad bankové výpisy, pamätníky, dovozné dokumenty, správy o hotovosti alebo mzdy. Tento program vám dáva mo¾nos» porovna» zostatky a obraty. Umo¾òuje tie¾ zúètova» úèty so spotrebiteµmi aj na ¾iados» o platbu. Pozoruhodná je skutoènos», ¾e program enova vám dáva mo¾nos» zaznamenáva» meny. To sa vykonáva spolu s tabuµkou kurzov a automatickým výpoètom a zaznamenávaním kurzových rozdielov.Vedenie protokolov v aktuálnom programe vám umo¾òuje zoskupi» ich do dekrétov dokumentov urèitého typu. Záznamy dokumentov umo¾nia ich automatické uverejnenie na webových stránkach. Program obsahuje mno¾stvo jednoduchých záznamov o DPH. DPH mo¾no vypoèíta» na základe hotovostného základu aj na základe èasového rozlí¹enia. Program vám tie¾ dáva mo¾nos» spú¹»a» hotovostné a bankové správy. Okrem toho umo¾òuje odstránenie zostatkov a obratov. Poskytuje mo¾nos» definova» firemné súvahy.Program je teraz vybavený dokumentáciou umo¾òujúcou vysporiadanie s klientmi. Hovorím hlavne o poznámkach o úrokoch, upomienkach, prevodoch a potvrdeniach zostatkov.Program Enova je urèený na riadenie µudských zdrojov. Je to veµa vysokej funkènosti, ktorá sa neustále roz¹iruje, èo je dôvod, preèo sa odporúèa pre spoloènosti so v¹etkými úspechmi. Aby sme to zhrnuli, program enova je veµkým finanèným a úètovným systémom.