Kupeuoovy funkeny program

Program Enova má veµa modulov, ktoré mo¾no uvies» v spoloènosti alebo v kancelárii v silách prvkov jej hrania. Modul HR a mzdové úètovníctvo pomáha pri zaznamenávaní údajov v oblasti µudských zdrojov, výpoètu miezd, daní, príspevkov na sociálne zabezpeèenie atï. Poskytuje komplexnú podporu zamestnancov. Systém sa systematicky aktualizuje na platné predpisy v Poµsku. Je charakterizovaná zrozumiteµným grafickým rozhraním s nízkou údr¾bou, ale aj v palcoch kompatibilných s balíkom balíka MS Office.

Modul daòovej knihy je v¹ak zodpovedný za riadenie spoloènosti v úlohe dokumentácie, úètovníctva a vytvárania nových a minulých správ. Na jeho slu¾be sa vyrábajú v¹etky vyhlásenia, osady a záznamy KPIR. Zabezpeèuje registráciu zúètovania v cudzej mene automatickým výpoètom kurzových rozdielov.Kniha inventára umo¾òuje zákazníkom registrova» udalosti súvisiace s trvalými metódami. Modul sa dopú¹»a viac pre záznamy o nehmotnom majetku a vybavení. Je mo¾né ponecha» si konkrétny harmonogram udalostí, ktoré súvisia s týmito materiálmi. Prácu s modulom je mo¾né spusti» v µubovoµnom období úètovného roka.Fakturaèný modul sa zaoberá procesom vydávania obchodných dokladov a rozhodovaním o cenách a získavaním informácií o obchodných partneroch. Aplikácia Handel poskytuje svojim klientom vystavovanie dokladov o kúpe a predaji, vedenie záznamov o objednávkach a manipuláciu so skladom.Veµmi dôle¾itým modulom je CRM (Customer Relations Management. Vidí príle¾itosti týkajúce sa klientov, ale tie¾ pomáha a riadi prenájom a slu¾by. Aplikácia Obchodná kniha slú¾i na uverejòovanie, dokumentovanie a vykonávanie rôznych typov správ. Súèasný nástroj výrazne zlep¹uje ka¾dodennú prácu úètovníkov.Posledným modulom programu Enova - Business delegácia je podpora slu¾ieb a vysporiadania domácich a iných delegácií. Je to skvelý spôsob, ako zlep¹i» hru spoloènosti. Cenník Enova je vybraný pre v¹etky spoloènosti. Faktory zohµadnené veµkos»ou spoloènosti a výberom modulov. V troch verziách je viac ako mo¾né: striebro, svetlo a platina.