Krystyna paw owicz vedecke uspechy

Mini-Market Insoft je pripravená pokladòa pre obchody, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky aktivity zamestnancov v obchodoch sú zamerané na zákaznícky servis a predaj a ïal¹ie funkcie sú automatizované a redukované. Softvérový obchod PC-Market Insoft v ústredí a Mini-Market Insoft v podnikoch sú rie¹enia vyvinuté s vedomos»ami o servise siete vlastných obchodov alebo tvorbe aktivít v rámci projektu fran¹ízy. V takomto systéme plní softvér PC-Market úlohu hlavného bodu rie¹enia Mini-Market.

Vïaka tomuto formuláru sme schopní automatické vlastníctvo v¹etkých modulov a funkènosti softvéru PC-Market. Centrálna kancelária siete mô¾e vykonáva» dozor nad prácou ka¾dého obchodu, vykonáva» analýzy a to, èo sa v òom deje, prijíma» rozhodnutia týkajúce sa prekládky obchodu s tovarom, riadením sortimentu a cenami.

Èo si zvolí systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel si mô¾ete stiahnu» na dotykových zariadeniach. Èlánky mô¾u by» prezentované a ich parametre mô¾u by» uvedené, mô¾ete im da» odstráni».

So vstupom do dodávateµskú základòu a kontrolu správnosti dodávok v zlo¾ení pou¾itie mnohých kolektorov u¹etríte èas.

Podpora vernostných systémov, ktoré sú podporované zµavami a bodmi. Pravidlá sa skúmajú centrálne a èítanie karty automaticky schvaµuje pravidlá zµavy na transakciách.

Systém prechádza v reálnom èase na náhµad materiálových podmienok, tak¾e mô¾ete rýchlo rozhodnú» o ïal¹om doruèení alebo prevode tovaru medzi obchodmi.

Program InSoft Mini-Market podporuje viacjazyèné verzie, ktoré zakúpi, aby zaviedli jednoduchý systém pre v¹etky obchodné re»azce bez akéhokoµvek dôvodu pre krajinu, v ktorej sa nachádzajú.

Mini-Market Insoft hlási celé obdobie, vrátane ktoré obchody mali obrat, koµko peòazí sa nachádza v mno¾stvách v ka¾dom obchode, aká je ich mar¾a na predávaný tovar.