Krajae skryty v zasuvke

Chcete rovnomerne vystrihnú» plátky èerstvého chleba? Máte párty a chcú vás na tenkých plátkoch ¹unky a predov¹etkým na syr? Dobrý nô¾ nestaèí, bude potrebné krájaè. Je dôle¾ité ma» na dosah ruky, vysoko a ¾i». Vsadil som sa, ako sme si mohli vybra» krájaèe syra?

Zrejme len tenké plátky ¹unky alebo syra vám umo¾nia cíti» jeho pravú chu». So zmenou sa nakúpia tenké plátky chleba, aby sme si vychutnali to, èo sme si na ne polo¾ili. Z iného uhla, aby ste urobili senzaèný steak, musíte nakrája» veµmi ¹iroký kúsok mäsa.

Regulácia hrúbky rezu, a najmä obvyklá kuchyòa, a nie veµmi vá¾ny nô¾, je jemná. Preto bude prispieva» k oveµa výhodnej¹iemu krájaèu, hovorí tak, aby vyhovoval va¹im jedineèným potrebám.

Samostatný krájaè má potom zariadenie, ktoré je oznaèené z tela, rotaèný nô¾ a vodidlo, ktoré priná¹a do reznej dosky výrobky ako chlieb, syr, zeleninu alebo studené rezy. Väè¹ina krájaèov, ktoré prijmeme v podnikaní, sú univerzálne krájaèe, na trhu sú aj ¹pecializované krájaèe, ktoré sú urèené na rezanie iba jedného druhu potravín.

Samostatne stojace krájadlá sú prenosné in¹titúcie, niektoré si pamätajú bývanie, ktoré mo¾no zlo¾i». Iné sú z nich - typ pou¾itých materiálov, veµkos» a ¹týl no¾ov.

Krájaè je najsilnej¹ím rie¹ením pre ka¾dého, kto len vystrojuje kuchyòu a potrebuje priestor, nie príli¹ veµké mno¾stvo kuchynského vybavenia na pult.

V závislosti od modelu mô¾e by» tento krájací stroj dodaný v skrinke alebo v zásuvke. Bohu¾iaµ, zoznam vstavaných kosaèiek je stále menej ako ponuka voµne stojacich krájaèiek a sadzby sú veµmi vysoké. Urèite je prítomná výhoda takýchto organizácií, ¾e pôsobia na tich¹iu silu ako voµne stojaci krájaèi, ale majú tie¾ mnoho ochrany, ktoré pomáhajú pred zranením.

Existuje tie¾ nedostatok mechanických krájaèov - na vajcia, zemiaky a cibuµu. Ponuka je celá. Sú u¾itoèné, preto¾e sú im dovolené orezáva» oveµa silnej¹ie ako s no¾om. Sú úèinné, preto¾e nepotrebujú elektrickú energiu.