Krajae mpm mkr 02m

Krájanie syra je triviálna otázka, ale skúsenosti obchodných asistentov so syrom za hodnotu mo¾no poveda» úplne inak. Sýry, v závislosti od typu, majú inú konzistenciu. Existujú tvrdé syry, pre ktoré je potrebné pou¾i» trochu väè¹iu silu, ale aj veµmi pru¾né syry, dokonca aj pripájajúce sa na povrch no¾a, aj keï ide o nô¾ urèený výluène na rezanie syra. Posledným z nich je, ¾e povrch no¾a je zneèistený hustým syrom, viac rezov je »a¾¹ie reza» na presnú mo¾nos», bez po¹kodenia ¹truktúry syra.

Tak¾e èo mô¾ete robi» s µuïmi, ktorí idú do skladov, ktorí ka¾dý deò èasto potrebujú pre na¹ich zákazníkov reza» rôzne druhy syrov na vysoké plátky? Po prvé, musia pou¾íva» dobrý krájaè. Stroj na krájanie syra ma-ga je výsledkom vysoko hodnotnej triedy venovanej rezaniu v¹etkého druhu syra. Má veµmi presnú èepel, ktorá sa do syra rozrezáva a vyre¾e tenké, jemné plátky, èo nemá zmysel pre konzistenciu tohto syra. To znamená, ¾e tento stroj na krájanie mô¾e v zlom èase reza» väè¹ie syry bez toho, aby ste museli ka¾dú chvíµu otrie» povrch èepele. Je to veµmi potrebné tam, kde je potrebné nakrátko rozdeli» nespoèetné druhy syrov rôznych druhov v krátkom èase, t. J. Najmä v obchode. Sme v¹ak èoraz ochotnej¹í na to, aby sme získali nárok na nákup krájaèa pre rodinné domy, preto¾e vyzerá, ¾e sme veµmi radi, ¾e chceme ¾i» v èinnostiach, ktoré sú potrebné a ktoré nám priná¹ajú veµa problémov.

Dnes si namiesto toho, aby ste si nakúpili syr na plátky, mô¾ete získa» svoj vlastný syr na krájanie syra a denne vysekáva» toµko plátkov syra, ako nepotrebujete z ¾iadneho domu sýra! Toto sú v¹etky úspory energie a samotný syr, preto¾e ten, ktorý je pokrytý ko¾ou celého bloku, bude pou¾itý oveµa pomal¹ie ako syr rozrezaný na tenké plátky v obchode.