Krajae 310p

https://neoproduct.eu/sk/titan-gel-efektivna-metoda-ktora-zvacsuje-velkost-vasho-penisu/

Profesionálny krájaè chleba 612p je produktom spoloènosti Ma-Ga, ktorá v posledných rokoch vedie. Spoloènos» má zavedenú knihu a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by nemali by» zanedbateµné pri výbere produktov. Model 612p je profesionálny nástroj, ktorý mô¾e reza» tvrdé aj slabé kusy na plátky. Maximálna hrúbka týchto záplat mô¾e dosiahnu» a¾ 28 mm. Rezanie sa vykonáva len za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène stlaèi» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej tlakovej platne mô¾ete nakrája» jedlo na jednotlivý koniec bez toho, aby ste museli zanecha» trosky.

Najkvalitnej¹ie produktyKrájaè bol spôsobený najviac vybranými materiálmi, ktoré zais»ujú najvy¹¹iu odolnos» medzi podobnými zariadeniami otvorenými na trhu. Zamestnanci vy¹kolených zamestnancov dohliadali na myslenie a prevádzku stroja. Materiály, z ktorých bol vyrobený 612p krájaè, zabezpeèujú zachovanie najvy¹¹ích ¹tandardov èistoty. Èasti zariadenia, ktoré majú poèas pou¾ívania prís» do styku s potravinami, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, èo znaène zvy¹uje ich pevnos». Nasledujúce prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Systém riadenia motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, èo obmedzuje mo¾nos» spojenia krájaèa v chybných chvíµach, napríklad po strate napájania, ako aj pri jeho obnovení. Krájaè má tie¾ ¹peciálny zámok, ktorý umo¾òuje odstráni» posuvný stôl len vtedy, keï ho vidíte v práci gombíka nulového nastavenia hrúbky rezu a pri nastavení stola v knihe pomocou toho istého gombíka.Pre bezpeènos» µudí, ktorí pracujú na zariadení na krájanie chleba, bol kotúè 612p natrvalo chránený ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by sa mali krájaè vyèisti» od potravín.