Kontrastne obleeenie

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre malé a stredné podniky. Musí sa pou¾íva» v samostatných typoch mäsových predajní, barov, re¹taurácií, stravovacích spoloèností, hotelov, nemocníc alebo fariem agroturistiky.

Typy baliacich strojovBaliaci stroj je µahko pou¾iteµný, µahko sa èistí. Zariadenie je vyrobené z u¹µachtilého a dlhotrvajúceho chodu. Vïaka spoµahlivému vytvoreniu poskytuje v byte veµmi opakovateµný výsledok balenia. Vákuové baliace stroje sú jednoduché v dvoch typoch. Prvým z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa tu robí úplne vo vnútri zariadenia. Výrobok je kompletne zostavený na baliacom stroji. Vïaka tomu je mechanizmus silný a nepretr¾itý. Cena vákuových vrecú¹ok pre posledný typ baliaceho stroja je nízka. Ïal¹ím typom vákuovacieho baliaceho stroja je pásový balík. Produkt sa nachádza mimo zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vrecka je namontovaná na o¹etrenie. Vïaka tomu je pravdepodobné, ¾e balenie výrobkov s rozmermi oveµa výhodnej¹ie ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vakuových vreciek pre tento prístup je oveµa dlh¹ia ako pri baliacich strojoch.

Najdôle¾itej¹ie vlastnosti baliaceho strojaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Návrat na námestí spoloènos» MULTIVAC, ktorá pôsobí na trhu od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi presné nastavenie sacieho a baliaceho èasunastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo sa deje na základe ¹irokej opakovateµnostijednoduchos» pou¾itia cez preklopenú klávesnicu aj mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu sklomspoµahlivos» - výkon z definície u¹µachtilého a vysokohodnotného vákuového èerpadlaµahko sa udr¾uje v èistote vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde sa mô¾u usadi» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje zavedenie veµkého mno¾stva vrecú¹ok a obalových predmetovmalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla na palube 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.