Klasifikacia sypkeho materialu

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisíc horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín v prípadoch výkonu sú dokonale rozpoznané a zdokumentované. Preto je identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vznikajú z ich prítomnosti vo výrobnom procese, relatívne jednoduchá. Situácia sa zastaví oveµa citlivej¹ie v úspe¹nom pohybe, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V mnohých príkladoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako napríklad múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument v prachových ¹truktúrach, vá¾nym nebezpeèenstvom výbuchu.

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sa odporúèajú na odstraòovanie usadeného prachu z parkiet, hladkých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. V koneènom dôsledku je to udr¾anie èistoty v pozadí práce, a teda ochrana pracujúcich a in¹titúcií a zariadení pred negatívnym vplyvom prachu, v súèasnom riziku sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá prevádzkuje priemyselné in¹talácie, musí vykona» in¹taláciu v súlade s právnymi normami uvedenými v smernici o in¹talácii.

https://extenda-dr.eu/sk/

Dôle¾itá úloha, ktorou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a bytia µudí pracujúcich v interiéri proti ¹kodlivým úèinkom prachu.- ochrana organizácií a zariadení pred zlyhaním pôsobenia prachu, \ t- ochrana stavby a ¾ien, ktoré zapisujú èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuAk sa do procesu vysávania podieµajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje veµké riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» mô¾e spôsobi» po¹kodenie odpra¹ovacej jednotky, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny zaradené do skupiny zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, nápoj z dôle¾itej¹ích významov centrálneho vákuového zariadenia je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na tej istej strane maximalizuje výbu¹nú a po¾iarnu bezpeènos» jednotky, prièom nové umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením in¹talácie procesu po¾iadavkám smernice ATEX. Jediné, èo je potrebné poznamena», ¾e pri úspechu horµavého a výbu¹ného prachu musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.