Ivy elektronovy mikroskop

Prvé zariadenia neboli, samozrejme, veµkou oblas»ou na prezentáciu, rovnako ako nové, preto¾e ich zväè¹enie výskumného zariadenia nebolo krásne a operácia bola zalo¾ená na pou¾ití denného svetla. Dne¹né sú veµmi ¹ikovné a priateµské, ale stále sa rozvíjajú, aby zlep¹ili svoje výhody.

Veµmi úspe¹ným typom mikroskopu sú tzv. Akustické mikroskopy, ktorých práca s väè¹ou pravdepodobnos»ou pou¾íva ultrazvukové vlny a nepresahuje niekoµko gigahertzov. Takéto zariadenie vychádza z akustických ¹o¹oviek, skenovacieho zariadenia a piezoelektrického menièa. Prijíma sa predov¹etkým pre µudí, ktorí hµadajú elasticitu a viskozitu buniek a vidia ich zmeny.Elektronové mikroskopy pou¾ívajú vedci na hµadanie cieµov a zále¾itostí na úrovni atómov. Pou¾ívajú lúè elektrónov na ovládanie a ich rozlí¹enie sa zvy¹uje so zvý¹ením elektrónovej energie. K dne¹nému dòu sú spojené. Sú mimoriadne atraktívne kvôli ich veµkej funkènosti. Vïaka nim si mô¾ete kúpi» veµmi µahké a pravé maµovanie, potom sa hrajú v mnohých oblastiach vedy a techniky. Extrémne vèasné informácie o týchto zariadeniach sú posledné, ¾e celý výskum vykonaný na ich pozornos» musí ís» vo vákuu. Existuje problém, ak hµadá biologický organizmus.Ïal¹í typ mikroskopu je funkèný, ktorý sa v medicíne èasto pou¾íva na písanie èinností a metód v relatívne malých priestoroch, ktoré sa pou¾ívajú na neurochirurgické, zubné a oftalmologické procedúry. Práve vïaka týmto nástrojom sa mô¾eme te¹i» len z takého veµkého rozvoja medicíny, ktorý mô¾e zachráni» veµa èloveka a zlep¹i» pohodlie ¾ivota. Akonáhle sa takéto neinvazívne a mimoriadne nebezpeèné procedúry nedali vykona» a niektoré z nich sú normálne pre mnohých z nás.