It system a poeitaeovy program

Hammer of Thor

IT systém je najèastej¹ie vnímaný ako systém, ktorý pomáha spoloènosti pôsobi». Medzi týmito metódami mô¾eme zabezpeèi» riadenie obchodných procesov, plánovanie podnikových zdrojov, riadenie vz»ahov so zákazníkmi, riadenie vz»ahov s podnikmi, plánovanie potrieb materiálov a riadenie dodávateµského re»azca. Poèítaèový systém mô¾e by» veµmi zlo¾itý, napríklad v modeli bezpeènostných systémov letísk na letiskách alebo v prípadoch bankových systémov alebo spojených s riadením výroby.

Rozhodujúcim faktorom komplexnosti informaèného systému je poèet prvkov, ktoré tento systém spája a funkcie, ktoré vykonáva vïaka pou¾itému softvéru. IT ¹pecialisti sú zapojení do ¹pecializovaných in¾inierov. Proces ich fungovania je veµmi nároèná práca a pravdepodobne chce zapoji» mnohých ¹pecialistov a veµký kapitál. Projektovanie IT systému je tie¾ spojené s veµkým rizikom zlyhania v súvislosti s nákladmi na jeho vytvorenie a èasom potrebným na to, aby vydr¾ali. Mô¾e sa tie¾ prezentova», ¾e v období jeho dovozu sa na námestí objaví iný konkurenèný systém. Pri návrhu informaèných systémov sa pou¾íva modul hodnotenia výrobných procesov známy ako CMM - Capability Maturity Model. Vïaka zlo¾itému hodnotiacemu procesu tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pri tvorbe ¹týlu a pova¾uje ho za hodnotenie súvisiace s disciplínou jeho záväznosti. Rating je pä»stupòový a ¹ir¹í, èím väè¹ia je pravdepodobnos» úspechu. Poèítaèové systémy pre prvú prácu sú spracovanie dát kombináciou súboru asociovaných prvkov a pou¾ívania výpoètovej techniky pre nich. Prvky informaèných systémov sú elektronické zariadenia, softvér, µudia, postupy a bázy poznatkov. Hardvérová zlo¾ka informaèných systémov je venovaná ochrane dát, komunikácii medzi týmito nástrojmi, komunikácii zamestnancov a poèítaèov, senzorov, výkonných prvkov a nových.