Informatizacia nemocnic

Poèítaèe sa formujú priebe¾ne niekoµko desa»roèí. Súèasne dochádza k neustálemu zdokonaµovaniu ich softvéru a prostredia, v ktorých mô¾u by» projekty napísané v moci veµkých jazykov. Pri vývoji za posledné desa»roèie mô¾eme pozorova» ¹peciálny vývoj tejto technickej oblasti. Nápoj z faktov na to je vytvorenie integrovaných informaèných systémov. V ïal¹om popí¹eme, èo existuje, ako aj jeho základné výhody.

Výraz uvedený vy¹¹ie zahàòa IT systémy, ktoré pracujú v mana¾mente. Tie¾ sú vytvorené v modulárnej alebo komplexnej podobe, ktorá doká¾e podpori» aj v¹etky riadiace rozsahy. Integrovaný informaèný systém je ïalekosiahlou triedou takýchto metód od v¹etkých, ktorí podporujú mana¾ment v spoloènostiach alebo in¹titúciách. Dôle¾itou úlohou, ktorá mu patrí, je automatizácia výmeny informácií medzi jednotlivými oddeleniami podnikov, ktoré má prevádzkova». Mala by tie¾ zlep¹i» prenos informácií medzi ním a ostatnými subjektmi. Mô¾u by» pou¾ité novými spoloènos»ami z prostredia, ako sú banky alebo daòové úrady.Významné výhody integrovaných informaèných systémov sú: schopnos» zlo¾itosti funkènosti, úèinná integrácia dát, významná funkèná flexibilita a otvorenos». Treba tie¾ poznamena», ¾e sú veµmi pokroèilé z hµadiska technológie a obsahu.Tieto ¹týly, napriek ich dobrej pou¾iteµnosti, stále nehádajú dopredu a neprejavujú niektoré základné smery rozvoja. Pi» z nich je väè¹í rozsah obchodných slu¾ieb.Prvým vývojovým trendom je udr¾anie podnikových zdrojov. Prezentujeme systémy, ktoré pracujú na podporu riadených zdrojov spoloènosti alebo spolupráce skupiny podnikov. To sa dosahuje zhroma¾dením obrovského mno¾stva informácií, ktoré umo¾òujú prevádzku potrebných operácií.Druhý bude riadi» informácie s klientmi, t. J. Súbor postupov a nástrojov, ktoré majú významnú pozíciu v kontakte so spotrebiteµom.Myslím si, ¾e charakterizácia integrovaných informaèných systémov je pre zaèiatok dostatoèná.