Identifikacia hrozieb tesara

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín v mnohých skutoènostiach sú dobre známe a zdokumentované. Z tohto dôvodu je identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré pochádzajú z ich prítomnosti vo výrobnom procese, celkom dobrá. Situácia sa stáva oveµa »a¾¹ou v úspe¹nosti pohybu, ukladania alebo spracovania voµných materiálov. V mnohých úspechoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v pra¹nom prostredí, vá¾ne nebezpeèenstvo výbuchu.

Chocolate slim

Priemyselné centrálne vysávacie èistiace zariadenia sú urèené na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcií nástrojov a sád. Z tohto dôvodu vytvára v pláne udr¾iavanie hygieny na pozadí práce a jediná ochrana pracujúcich µudí a strojov a nástrojov pred ¹kodlivými úèinkami prachu v koneènej hrozbe sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá vykonáva priemyselné in¹talácie, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s právnymi normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a existencia ¾ien fungujúcich v interiéri proti ¹kodlivým úèinkom prachu.- ochrana organizácií a zariadení pred poruchami v produkte ru¹enia prachu,- ochrana stavby aj osôb, ktoré vykonávajú prácu proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tento jav mô¾e spôsobi» znièenie pra¹nej jednotky, ako aj celú jednotku. Podµa ¹tatistiky sú vo väè¹ine zariadení s vysokým rizikom výbuchu zahrnuté filtraèné jednotky a cyklóny.

Centrálne vysávanie a bezpeènos» pri výbuchuAko bolo uvedené vy¹¹ie, najdôle¾itej¹ou úlohou centrálneho vysávaèa je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením z pracovného útvaru tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na tej istej strane maximalizuje rýchlu a protipo¾iarnu bezpeènos» zariadenia a dodatoèné rie¹enie, ktoré umo¾òuje zní¾i» náklady spojené s prispôsobením in¹talácie procesu po¾iadavkám smernice ATEX. Rovnako je potrebné poznamena», ¾e pri úspechu horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania robi» prísne po¾iadavky smernice ATEX.