Fi kalna pokladnica

Ka¾dý podnikateµ, ktorý má v na¹ej spoloènosti registraènú pokladòu, sa ka¾dý deò potýka s novými problémami, ktoré mô¾u vytvori» aj pokrmy. Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú bez funkcií a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, ¾e vo v¹etkých bodoch, v ktorých sa záznamy vykonávajú pomocou registraèných pokladníc, by to malo by» nové zariadenie - len pre zlyhanie hlavného.

Absencia zálo¾nej pokladnice pri predaji tovaru alebo pomoci mô¾e vytvori» sankcie zo strany daòového úradu, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list poru¹il v mieste poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladnicou by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. V tomto prípade sa zadávajú nielen v¹etky opravy zariadenia, ale aj údaje o fi¹kácii pokladnice alebo výmene jej pamäte. V slu¾obnom umení musí by» uvedené jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad vydal daòový úrad, názov spoloènosti a adresa priestorov, v ktorých sa pou¾íva pokladnica. V¹etky tieto tipy sú potrebné pri úspe¹ných daòových kontrolách. V¹etky ¾eleznice v povedomí pokladní, prièom zmena nastáva na úlohy ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mali by» podpísaní zmluvu v¹etci podnikatelia, ktorí pou¾ívajú pokladne. Èo je vysoko - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Tr¾by vo fi¹kálnych sumách by sa mali vykonáva» v nepretr¾itom systéme, preto pri úspe¹nom zaplnení pamäte pokladnice je potrebné vymeni» pamä» za inú, prièom súèasne by sa mala èíta» pamä». Preèítajte si pamä» v registraènej pokladni, ktorú poskytnete - aj pri jej opravách, ale len autorizovanou osobou. Okrem toho musí by» táto práca dokonèená v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Zo zobrazenia pamäte pokladnice sa vytvorí príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa dostane na daòový úrad a druhá na podnikateµa. Potrebuje, aby táto správa bola ulo¾ená spolu s ïal¹ími dokumentmi pripojenými k pokladnici - jeho mínus mô¾e ovplyvni» ulo¾enie pokuty úradom.