Fakturaeny sympoziovy program cien

Program fakturácie umo¾òuje vyhotovi» rôzne druhy fakturaèných materiálov rýchlou, funkènou a prispôsobenou technikou. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémne otvorený pre pou¾itie. Vïaka tomu mô¾ete vydáva» dokumenty vo voµnej mene.

Táto aplikácia je v synchronizácii synchronizovaná s inými prvkami systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celej oblasti, èo vedie k jednoduchému úètovníctvu. Pomocou poradenstva o funkènosti (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na internete je tento modul zïaleka najpredávanej¹ím návrhom pre tento model.Dodatoèný nástroj, ktorým je Okno urèených predajov, vám umo¾òuje poskytnú» akékoµvek rady a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. Toto je pre úètovníkov veµmi bezpeèné rie¹enie. Okrem toho je tento plán funkciou tlaèe. V¹etko ho kupuje, objednávka výrazne uµahèuje fungovanie spoloènosti alebo kancelárie a vytvára príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre deti a malé firmy, kde úètovné oddelenie nie je významné a µudia majú prospech a podporu. Modul faktúry je práve taký zálohu ako program na registráciu a fakturáciu, èo uµahèuje prácu pre µudí a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry spolu s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry Optima pokraèuje: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre jednotlivcov, servis v¹etky zále¾itosti v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výbere tradièných spôsobov platby (bankovým prevodom, kompenzácia, cash, ako aj tie, ktoré sú pomocou softvéru pre správu u¾ívateµov a registra a zákaznícku podporu.