Elektroin talacie s diferencialom

Elektrická in¹talácia je »a¾ké telo, v ktorom musí v¹etko fungova» spoloène. Ak urèitý prvok zlyhá, mô¾e sa pripoji» k vysokej katastrofe. Najèastej¹ie sa pridr¾iava smrteµného elektrického ¹oku alebo po¾iaru, pri ktorom µudia mô¾u zomrie». Tak¾e pre elektrické in¹talácie musíte ma» na pamäti, ma» pravidelné kontroly vykonávané kvalifikovanými elektrikári, tie¾ opravi» v¹etky chyby pravidelne.

Jedným z najdôle¾itej¹ích problémov v akejkoµvek elektrickej in¹talácii je výber ochranných opatrení. Rozhodujúci faktor mô¾e závisie» od vá¹ho vlastného bytu alebo zdravia. Bezpeènos» by sa mala vybra» na mnohých stránkach. Otvorí sa z hlavnej poistky, ktorá musí ma» taký menovitý prúd ako elektráreò zriadená pri podpise zmluvy o dodávke elektriny. Uplatòuje sa na to, aby bolo hor¹ie získa» viac elektriny ako posledná zmluva. Ak by sa tak stalo, elektrické rozvody pred na¹ím domom alebo pracoviskom by boli vyhorené.Ïalej máme elektromer aj v krajine hlavného rozvádzaèa. Táto distribúcia je jadrom elektrickej in¹talácie. Ka¾dý okruh má svoj pôvod. V¹etko je chránené vhodnou poistkou s menovitým menovitým prúdom. Voµbu zabezpeèenia by mal hra» profesionálny elektrikár, ktorý pre nás urobí projekt elektroin¹talácie e¹te predtým, ako ho spôsobí. V poslednej sezóne sa urèí, koµko okruhov to pova¾uje za také, ktoré v nich prúdi. Je to posledný mimoriadne dôle¾itý, preto¾e závisí od zvoleného prierezu vodièov aj v dôsledku poistky s podobným menovitým prúdom. Základom je aj pou¾itie tzv. Selektivity ochrany, vïaka ktorej sa v prípade skratu vypne len poistka daného okruhu, a nie hlavná ochrana, ktorá by preru¹ila dodávku energie do celého domu.