Elektricky krajae chleba

Chocolate slim

®iadny krájaè by nebol u¾itoèný, keby nebol vybavený niektorými èepeµami. Zámerom krajiny je striha» a bez no¾ov ani pohnú»! Musíte sa postara» o ich pravidelné ostrenie, a ma» niekoµko ïal¹ích ostrie po ruke.

Nájdete tu mnoho nových obchodov, ktoré ponúkajú komponenty, náhradné diely a no¾e pre krájaèe iného ¹tandardu a nového vybavenia. Predtým, ako sa rozhodneme kúpi» no¾e, stojí za to pozera» sa na niekoµkých miestach a venova» osobitnú pozornos» situácii, stupni sily a produktu, z ktorého boli èepele vyrobené. Obvykle sú vyrobené z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele, ale stále sa lí¹ia. Nájdete tu aj chrómové, chrómové niklové èepele, ako aj teflónové povlaky, ktoré sú odolnej¹ie, such¹ie a tie¾ odolné voèi oderu. Najdôle¾itej¹ie je v¹ak to, ¾e no¾e majú príslu¹né schválenia, ktoré im umo¾òujú vz»ahova» sa na potraviny.

Ïal¹ia vec je nájs» správne no¾e pre vá¹ model krájaèa. V¹etky zariadenia majú svoje rozmery, tak¾e då¾ka alebo priemer no¾ov a ¹týl upevòovacích prvkov sú odli¹né. Mnohé obchody ponúkajú lacnej¹ie alternatívy k pôvodným èepieµkam, tak¾e poznáme znaèku výrobcu a znaèku modelu, aby si predávajúci mohol vybra» dobré no¾e pre nás.

A èo keï sa èepeµ otupí? Mô¾ete predå¾i» jeho ¾ivotnos» a ukáza» im, ¾e sa majú ostri» v ¹peciálnych rukách. No¾e mô¾ete da» týmto spôsobom aj niekoµkokrát, potom musíte kúpi» nové.Pri ka¾dodennom pou¾ívaní sa to nerobí hlavne kvôli malému opotrebeniu èepelí. Aj keï v stravovacích zariadeniach, obchodoch a zariadeniach hromadného stravovania by sa výmena alebo ostrenie no¾ov malo vykonáva» pravidelne.

Zaujímavou mo¾nos»ou je kúpi» èepele pre va¹e zariadenie vo väè¹om mno¾stve. Mnohé in¹titúcie potom ponúkajú zµavy a zµavy na ostrenie. To je skvelá alternatíva pre mana¾érov a majiteµov obchodov. To vám umo¾ní ulo¾i» a zároveò získa» èas. Namiesto toho, aby ste kupovali no¾e kdekoµvek, a potom hµadáte miesta, ktoré ponúkajú ostrenie, stojí za to vyu¾i» slu¾by jednej spoloènosti.

Voµba no¾ov mô¾e by» na zaèiatku »a¾ká, koniec koncov, veµa spoloèností propaguje svoje výrobky. Av¹ak, po dlh¹om pou¾ívaní krájaèa sme sami existujú v hodnotení, èi nákup bol pre nás dobré, alebo nie. Skôr alebo neskôr pôjdeme do ¹peciálneho obchodu a kontrola bude tie¾.