Dopravnik krabaka

Nápoje z be¾ne pou¾ívaného príslu¹enstva na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, tie¾ nazývané dopravníky. Nájdeme ich prakticky v ka¾dom dome, ktorý vyrába suché zmesi, ale nielen. Existuje oveµa viac miest, kde kàmidlá nájdu svoju aplikáciu a nie je mo¾né ich zozname v¹etky.

Podávaè skrutiek je zariadenie, ktoré zabezpeèuje prepravu rôznych prachov, od veµmi jemných po zrná s veµkou granuláciou. Vïaka tomu je jeho pou¾itie veµmi vysoké. Ïal¹ou výhodou tohto rie¹enia je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e prebieha» aj vo formáte, ak je pod µubovoµným uhlom.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Prvé z nich sú efektívnej¹ie a v dôsledku toho efektívnej¹ie. Èo sa týka ¾µabových dopravníkov, ich veµkou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾òujú prístup k dopravníku na doskách, èo je v rade indikované v prípadoch, keï potrebujeme riadi» dopravnú cestu.

Pri navrhovaní skrutkových dopravníkov sa zohµadòuje výkonnos» prvej hodiny. Správne zvolené materiály a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» a spoµahlivos», dokonca aj vïaka úspechu »a¾kých abrazívnych materiálov.

Je nákladné, ¾e ¹nekové dopravníky sú stále vytvorené spolu so samostatnými pokynmi, ktoré dáva u¾ívateµ. Zvlá¹» dôle¾ité je då¾ka a priemer zariadenia, ale aj umiestnenie vstupného a výstupného otvoru a urèenie uhla sklonu. Èasto sú vylep¹ené verzie podávaèa kvôli výrobe zariadenia v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

©iroká ¹kála oblastí, kde sa mô¾e podávaè pou¾íva», je populárny. Mô¾u sa tie¾ nachádza» v betonáròach, v blízkosti vykurovacích pecí, ako aj v potravinárskom sektore. Veµmi èasto sa robia poèas spracovania obilia, èo je dôkazom ich predikcie alebo èistenia. Zásobníky èervu sú tie¾ tú¾bou pre chovateµov, ktorí mie¹ajú a priná¹ajú zvieratám suché potraviny.