Dopravne kolo allegro

Cyklistika je ¹peciálny dopravný prostriedok, ktorý je nakoniec veµmi ¾iadaný a spáli veµa kalórií, a preto potrebujete pohodlnú stravu na bicykli. Je to rovnako skvelý spôsob pre ¾eny, ktoré chcú prís» o pár kilogramov. ¥udia, ktorí sú závislí na tom, ako sa na bicykli venujú len ako dopravný alebo hobby materiál, by mali venova» zvlá¹tnu pozornos» menu, aby sa ich výlety na bicykloch nedostali príli¹ ïaleko. Ni¾¹ie je niekoµko tipov, ktoré by mali vies» µudí, ktorí cestujú na dlhé vzdialenosti na bicykli. Tu je cyklistická strava pre nové cyklistické trasy:

Raòajky.Nie je bez racionálneho dôvodu, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ím jedlom vo vývoji dòa. Zahàòa úlohu poskytnú» nám energiu na zvy¹ok dòa, zatiaµ èo zostávajúce jedlá dopåòajú túto energiu. Jediným rie¹ením bude okrem iného müsli s prídavkom banánov a hrozienok alebo mlieènej polievky s cestovinami (al dente je potrebné.Desiatu.Na bicykli je veµa dobrého obèerstvenia, ktoré nám dáva veµkolepos» a uspokojí náhly hlad. Prvým prvkom by mali by» jednoduché uhµohydráty, preto sa hovorí, ¾e jes» zrelé banány alebo sendvièe s d¾emom a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, jedinou mo¾nos»ou budú paradajky a èervené papriky.Veèera.Po »a¾kej jazde mô¾eme cíti» silný hlad. Av¹ak èlovek by nemal preháòa» ¾ivot len po fyzickom cvièení. Akonáhle prídete z výletu na bicykli, v¹etko, èo potrebujete, je pomaranèový d¾ús alebo cereálny bar (napríklad Corny. Posedáme si na veµkú veèeru a neskôr po tom, èo sme odi¹li z úsilia.Hydratácia.Najprv nezabudnite na optimálnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ou vecou je pi» dos» tekutín predtým, ne¾ pôjdete na bicykel. Najúèinnej¹ím rie¹ením by bolo, samozrejme, vody, ¾ije asi vhodné energetické nápoje pre ¹portovcov. Tie¾ je potrebné vedie», ¾e èlovek chce jeden deò asi 2 litre vody opitý (vo vz»ahu, samozrejme, z tváre a telesnej hmotnosti a mo¾ných úèinkov dehydratácie, najmä pokiaµ ide o cvièenie, okam¾ite zní¾i» na¹u výkonnos», budeme cíti» pokoj a prostý energie.

https://neoproduct.eu/sk/varikosette-ucinna-cesta-k-krasnym-a-hladkym-noham-bez-krcovych-zil/Varikosette Účinná cesta k krásnym a hladkým nohám bez kŕčových žíl

Cyklistická vý¾iva obsahujúca vplyvy, ktoré som uviedla, samozrejme nie je náhradou za be¾né jedlá, práve naopak. Av¹ak, nemusíte prejeda»! A pre ¾eny, ktoré majú záujem vybra» si najvýhodnej¹iu cyklistickú diétu, odporúèame stretnutie s dietetikom, ktorý si vyberie typy jedál takým spôsobom, ¾e starý je pre nás najvhodnej¹í, nie pre ¹tatistickú osobu.