Dom po iaru

Súhlas oddelenia po¾iarnej ochrany je nezávislým zdrojom bezpeènosti. Oheò je jedným z naj»a¾¹ích prvkov, »a¾ko rozpoznateµný, rýchlo sa opakujúci a nièia v¹etko, èo sa deje na jednotlivých mo¾nostiach. Ka¾dý interiér, v ktorom sú µudia prítomní, by mal by» vhodne vybavený hasiacimi nástrojmi, ktoré budú úèinnou zbraòou v konkurencii s nepredvídateµným prvkom.

Spolu so správnymi zariadeniami, ktoré priná¹ajú do vzniku ohòa a priná¹ajú priestor pred jeho roz¹írením, by malo dôjs» k vedomostiam. Ka¾dý, kto sa chce cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie v¹etky typy po¾iaru, preto¾e sa uzatvárajú s jediným produktom. Napríklad horiaci olej alebo rovnaká elektrická in¹talácia, nemô¾ete uhasi» vodou, ktorá bude iba napája» plameò a vytvori» po¾iar, ktorý bude trva» oveµa viac. Pri boji proti niektorým po¾iarom je hasenie parou extrémne úèinné. Parné hasenie je technológia na kalenie pary, ktorá je tak efektívna, ale má urèité obmedzenia. Nízka merná hmotnos» pary prakticky bráni jeho spracovaniu v jednoduchom priestore, preto¾e v takýchto podmienkach sa parou nedosiahnu jej hasiace vlastnosti. V uzavretých priestoroch malých rozmerov sa uká¾e, ¾e haseòa pary je plodná. Vïaka pou¾itiu poèítaciej technológie na potlaèenie prívodu kyslíka a veµkého podhodnotenia jej koncentraènej hladiny bude ideálna parou slú¾i» na uhasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Hlavný princíp fungovania protipo¾iarnej pary sa poèíta s kompatibilitou s teplotou vzplanutia horiacej látky. Èím lep¹ia je teplota vznietenia horiaceho materiálu, tým výhodnej¹ia v boji s plameòmi bude paru.