Dokumentaciu hodnotenia pracovneho rizika

FlyBra

Nutnos» prípravy podrobnej dokumentácie v kombinácii s hrozbou výbuchu spoèíva na pleciach podnikateµov, ktorí prepravujú, skladujú alebo skladujú tovar, ktorý by mohol spôsobi» výbuch. Preto s takýmito hrozbami nie sú v¾dy pou¾ívané len plyny a kvapalné palivá. Do tej istej skupiny tovarov sa tie¾ pova¾ujú tzv. tuhé látky s významným stupòom dezintegrácie. Takéto èastice sa mô¾u µahko vznieti», keï je teplota príli¹ vysoká. Odtiaµ je to len krok k potenciálnej explózii.

Príslu¹né právne aktyPoèiatoèná analýza rizík sa musí vykona» na základe v súèasnosti platných právnych predpisov. V tomto príklade je v prvom rade pre práva ministra úloh, pokiaµ ide o minimálne po¾iadavky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpeènosti v bytoch, kde existuje mo¾nos» výbuchu. Zmeny v mo¾nosti príslu¹nej dokumentácie, ktorá je výsledkom vy¹¹ie uvedenej analýzy, sú uvedené v rozhodnutí ministra du¹evných vecí a starostlivosti v situácii po¾iarnej ochrany budov. Tieto dva texty sú kµúèovými ustanoveniami o zále¾itostiach spojených s pomocou pred výbuchom. Princípy zdravia a bezpeènosti v pozadí práce, v ktorej takéto riziká vznikajú, chcú existova» prispôsobené po¾iadavkám týchto nariadení.

Kto by mal vykona» analýzu?Analýza rizika výbuchu by mala by» vykonaná ¹peciálnou spoloènos»ou, ktorá je dobrou autoritou. Vykonáva hodnotenie budovy a charakterizuje jej kvalitu na základe súèasného právneho stavu, porovnáva aktuálny stav s dokumentáciou, ktorá v súèasnosti existuje v konkrétnom predmete. A¾ potom mô¾ete poèíta» so zárukou, ¾e celý postup bude vykonaný spolu so súèasnými predpismi a dokumenty budú pripravené správne.