Dlha cena modelovania vlasov

Moja neter predov¹etkým miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» póry a tie¾ ju vyèesa». Je na to veµmi zapojený, ktoré chcú v¹etko vyzeralo nádherne schopní zlep¹i» jednu vrkôèik pä»krát, zaka¾dým nie dáva» na vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo plug-in nie je spony. Najviac má rád ¹kolské predstavenia a dostal sa k nim. Jej nová úloha kráµovnej stra¹idiel bola zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Spoèiatku matka prepletala svoje malé stuhy so stuhami, ktoré boli k nim pripevnené. Potom tento ú¾asný jedenás»roèný povedal nie, nie, a nie znova. Takto sa pozerám v kuèeravých vlasoch ... tak to zaèalo. Polovièná doba pretaktovania ich ïalej kombinuje. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. Iba potom, ako zostáva s rozmaznanými dievèatami, rýchlo sa opä» zamyslela. Nie je nároèné so súèasnos»ou, ¾e od zaèiatku stvorenia uplynulo asi dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenili predstavy, a jej ¹týl i¹iel trochu ako "noooo, ja naozaj nemám chcêêêê v ¾iadnom prípade vyvola» princeznú, èo veµa svojho otroka." Opýtala sa nového úèesu, jej vlasy boli vyrezané z hµadiska voµnej koky. Vzhµadom k tomu, ako som u¾ povedal skôr, máme schopnos» upínaním vlasy je úplne preè, ¾e to isté nám najrýchlej¹ie. Jej matka na druhej strane a na druhej strane bola v niekoµkých okamiho dokonale dokonalá.

Vlasy pre dievèatá