Diferencialna rovnica ohybacieho luea

V na¹om poslednom politickom systéme bol nápoj zo spoloèných a dychtivo pou¾ívaných sloganov názor, ¾e technika vstupuje do chát. Bez technológie v ka¾dodennom ¾ivote u¾ nikto nemô¾e ís». To tie¾ babièky tejto najstar¹ej generácie pýtajú ru¹ivo: "Preèo potrebujete v kuchyni iný stroj, nemô¾ete nastrúha» syr a nô¾ si nakrájame? Mô¾em to zaostri», nemô¾ete to urobi»."

Boobs XL

Potom pacientka, dcéra alebo vnuèka odpovedá podµa princípu: "Ale mamièka / babièka, potom nie je ¾iadny iný stroj, tento krájací stroj zabezpeèuje rezanie v¹etkých druhov jedla, nielen chleba!" A je to správne. Mô¾ete zriedka vyreza» v¹etky druhy údeného mäsa, dokonca aj tvrdého syra a navy¹e zeleninu a ovocie. A v chuti na hrubé plátky. Je skvelé, ¾e to nie je ovocie.Ka¾dá ocenená ¾ena v domácnosti pou¾íva v blízkej kuchyni rôzne typy domácich spotrebièov. Niekedy na kuchynskom pulte nie je dostatok miesta a musíte sa rozhodnú», na èo mô¾ete zabudnú» na vrchole a ktoré pokrmy sa skrývajú do skriniek.Ïal¹ím problémom s elektronikou a technológiou v kuchyni je riziko, ktoré mô¾e ohrozi» nezku¹ené a zvedavé deti. Na¹»astie niektorí výrobcovia domácich spotrebièov vybavujú svoje jedlá s ochranou detí, ale aj s iniciatívou nepozorných, ospalých zákazníkov a v¹etkých, ktorí sa nerozhodnú preèíta» pokyny. Existujú okrem iného no¾e, ¾iadna mo¾nos» èisti» èasti robotov, ak predstavujú hrozbu, ¾e stroj zaène fungova» atï.Keï¾e 612p magic cutter sa pou¾íva na rezanie v¹etkých druhov jedál, mô¾e by» spoµahlivo pou¾itý v ka¾dom obchode s potravinami. Zamestnanci, ktorí sú v òom vy¹kolení z hµadiska pou¾ívania zariadenia, trvajú neustále, aby vyu¾ili novú metódu.