Diagnostika alergie

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ená na interpretácii architektúry epiteliálneho povrchu, ako aj na vaskulárnom obraze. Prakticky nepoznateµné detaily cervikálnej epiteliálnej oblasti, ktoré sú èasto dobre známe, majú rozmery obsiahnuté v zlomkoch milimetra a vaskulárny formát viditeµný na povrchu epitelu je rádovo mikrónovej veµkosti.

V systéme posledného, ani ten najlep¹í fotoaparát, ktorý prená¹a film v maximálnej ostrosti, nie je mo¾né vidie» takéto prvky. To, èo je veµmi rozdielne, je, ¾e rôzne farby èervenej a bielej farby v jednoduchom filme tohto odli¹ného prostredia sú dobrým uznaním. Nie je to posledná lacná ani najlep¹ia video správa. Obrovské zvraty kolposkopického obrazu a ¹pecifického okolia, v ktorom sme nútení vidie» obraz, neumo¾òujú pou¾itie zariadení, ktoré sú dokonale vhodné pre ïal¹ie veci medicíny. Z dôvodu nedostupnosti je prevádzka zariadení veµmi »a¾ká. V systéme dokonca ani lekár, ktorý je veµmi kompetentný pri pou¾ívaní kolposkopu, vo veµkých prípadoch nemá mo¾nos» zmysluplného poznania a musí by» zalo¾ený na výskume a iných predpokladoch.Kolposkopy optické navy¹e opatrené tunelové videnie sú najviac perfektnou voµbou pre kolposkopisty, kvôli tvaru optické pozorovanie, dúfame, ¾e umo¾òuje presné diagnostické výklad sledovanej oblasti, a vysielal na obrazu na obrazovke mo¾no tie¾ sledova» pacienta alebo lekára alebo zapoznaj±cy uèòa.V týchto èasoch mô¾e by» úèinný, ale u¾ pou¾itý kolposkop spåòajúci po¾adované kvalitatívne ¹tandardy aj pre súkromnú kanceláriu, kedy a pre verejnú nemocnicu mo¾no dosiahnu» na okamih tisícok zlotých, a vybavi» ho vízovým tunelom mo¾no dokonèi» v urèitom prvku za sumu oscilujúcu okolo piatich tisíc zlotých. Ak je to potrebné, je mo¾né zarobi» málo peòazí, obnovi» staré, opotrebované kolposkopy a po tejto metóde sú nové. Kolposkop z konkrétnej udalosti mo¾no získa» za poloviènú cenu, ktorú chceli da» na nákup veµkého mno¾stva neefektívnych a nepresných kolposkopických videí.