Diagnosticke zariadenie k t

HondroCream

Èo je to kolposkop?

Kolposkop je extrémne jednoduché diagnostické zariadenie, ktoré mo¾no pou¾i» poèas gynekologických vy¹etrení. Je to ¹pecializovaný nástroj, ktorý vïaka kombinácii vynikajúcej hodnoty optického systému s profesionálnym koaxiálnym osvetlením dáva mo¾nos» dôkladne preskúma» intímne èasti ¾enských tiel vystavených nebezpeèným chorobám. S kolposkopom si mô¾ete zakúpi» a¾ 400-násobné zväè¹enie obrazu.

Colposcope navy¹e jeho pou¾itie

Kolposkopia sa pou¾íva na kolposkopiu, to znamená, ¾e vy¹etrenie povrchu krèka maternice spolu s kanálom, ako aj vagíny a vulvy, koneène detekujú zmeny, ktoré by mohli informova» o predklinických formách rakoviny krèka maternice. Zistilo sa, ¾e presnos» diagnózy pripravenej kolposkopom je od 79 do takmer 97% vo vz»ahu k jej tvaru.

Ako vyzerá kolposkopické vy¹etrenie?

Kolposkopia je bezbolestné vy¹etrenie, ktoré sa vykonáva, keï pacient le¾í na gynekologickej stolièke. Na zaèiatku vy¹etrenia lekár vytvorí pre pacienta ¹peciálny prízrak, ktorý umo¾ní viditeµnú vaginálnu èas» krèka maternice. Po pripojení sa do po¹vy vlo¾í priehµadné sklo s priehµadnými stenami, pomocou ktorého sa vaginálne steny a oblas» krèka maternice za intenzívneho osvetlenia pova¾ujú za dobre zväè¹ené. Kolposkop s pomocou kamery vám umo¾ní zaznamena» ¹túdiu a pozorova» ju na individuálnej obrazovke, a tie¾ ulo¾i» a da» pacientovi ako na konci prípravy lekárskych záznamov a diagnózy.