Cyklonove separatory

Zistili sme sa uprostred prázdnoty. V rovnakom okamihu, v¹etci stáli v izbe a to sa stalo dôle¾itým pre nás by» neznáme. Kapela bratov, ktorí odrá¾al ná¹ho spoloèného poslania, pomaly zaèal by» záujem o nebezpeènom Amok. V¹etko zaèalo pomaly vráti» na základòu, a to nebolo & nbsp; komfortné situáciu. Na¹ou úlohou bolo nájs» & nbsp; zberaè prachu. Toµko z vás zaujímalo, èo dáva a keï robí. Teraz to vysvetµujem. Kazeta prach je urèený na & nbsp; èistého suchého vzduchu prach, ktorý obsahuje. Ka¾dý z nich má ¹peciálny filter, ktorý zabezpeèuje silá a nádoby na odvzdu¹òovanie. Mô¾u by» urèené na vnútorné pou¾itie & nbsp; ako aj fyzické. Zvyèajne sa umiestòuje do výrobných hál, kde sa spracovávajú výrobky ako drevo, chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny, zváracie výpary.

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo. šampón proti vypadávaniu vlasov

Len málo sa pýtalo, ¾e sme sa dostali hlboko do tmy, dotýkali sa v tme, prenikali do rozµahlosti priepasti, v ktorej na¹li na¹e telo. Myseµ bola neprítomná, ale bola dostatoène efektívna, aby si pamäta» na cieµ - zberaè prachu musel nájs» cestu v jeho rukách. Je »a¾ké poveda», aký bol ná¹ boj - spolu so stratou viery v dosiahnutie na¹ej práce, stratili sme a pocit èasu. Dnes to bolo v na¹om prospechu, preto¾e eliminovalo únavu, ktorá v tomto expediènom modeli nebola spojencom. Napriek tomu, ¾e pokyny, ktoré sme dostali vpred, boli mimoriadne citlivé, boli nedotknuté poslednej, ktorú sme videli po príchode na pole. Je »a¾ké poveda», èi máme pravdu v ïal¹ích krokoch. Chýbali sme referenèný bod, èi sú na¹e èiny správne. Mohli by sme sa rovnako dobre vymani» z ná¹ho cieµa. "Tréning, ktorému sme pre¹li, nám v¹ak pomohol pri zvládaní studenej krvi. Bohu¾iaµ, bol to biotop pre pochybnosti a momenty váhania - odsúdili by sme sa na akúkoµvek smr». Okrem potreby naplni» na¹u prácu sme boli v na¹ich hlavách in¹tinktom pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých únavných chodníkoch tmavého terénu sa na¹e oèi objavili v tak krásnej ¾iary, ¾e bolo mo¾né zisti», èo bol v pravde. Keï sme sa k nej dostali na men¹iu vzdialenos», napadlo nás, ¾e existuje ten istý kazetový zberaè prachu - cieµ ná¹ho zájazdu bol dosiahnutý.