Cukru a du evnej choroby

Pri lieèbe psychiatrických symptómov v skupine prípadov nestaèí uvies» vhodné farmakologické metódy. Psychoterapeut je ¹pecialista, ktorému pomáhame v úspe¹nej situácii, ktorá je pre nás atraktívna. Niekedy existuje potreba nesúvisiacej terapie a s»a¾ova» sa na dodatoènú podporu pacienta pri návrate k správnym sociálnym normám a ochrane pri rie¹ení du¹evných línií, ktoré sa mohli objavi» na trase mnohých rokov alebo mnoho mesiacov choroby, a na odstránenie dôvodov, pre ktoré sa vyskytli. choroba vznikla.

Profesia súvisiaca s psychológom a psychiatromPsychoterapeut je profesia podobná psychológovi a psychiatrovi. Psychológ sa v¹ak zaoberá najmä diagnózou a jurisprudenciou mentálnych zmien. Psychiater je ¹pecialista v medicíne, ktorý má mo¾nos» predstavi» potrebné lieky, ktoré lieèia ochorenia a v prípade potreby nariadi» nútenú hospitalizáciu. Úloha psychoterapeuta zostáva v hodnote len na poèúvanie pacienta. Potom mu pomô¾te nájs» spôsob, ako sa vyrovna» s kruhmi ¾ivota. Psychoterapia nechce by» praktická len psychológmi. Pravdepodobne ich produkujú zdravotnícki ¹pecialisti alebo zdravotné sestry. Jednou z podmienok je vykonávanie ¹pecializovaného vzdelávania, ktoré poèíta s uèením rozpoznáva» podstatu du¹evných porúch a efektívnej hodnoty aj vtedy, keï ide o najlep¹iu lieèbu.

Úloha psychoterapieMalo by sa zabezpeèi», ¾e práca psychoterapie nie je slu¾bou pre lekárov pri získavaní spokojnosti so sebou. V tom èase e¹te nie sú informácie v podnikateµskej kríze, nes»a¾ujú sa na spôsob rie¹enia únavy a utrpenia v prípade nepretr¾itých pretekov po úspechu. Preto sa psychosociálne pomôcky pohybujú. Prácu psychoterapeuta vyu¾ívajú len tí trpiaci, èasto nasmerovaní na lieèbu po konzultácii s psychológom alebo psychiatrom, ak prípadový lekár zistí, ¾e je to nevyhnutný spôsob, ako dosiahnu» veµký alebo dokonca dobrý lieèebný úèinok.