Cash register sento

Poµská kuchyòa pozostáva väè¹inou z jedál z mäsa. Tak¾e spôsob, akým pripravujeme hovädzie mäso, bravèové mäso a hydinu, závisí od toho, èi na¹e jedlo bude výsledkom alebo zlyhaním.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred zaèiatkom. Nie je dovolené robi» to, ak máme zmysel da» ich do chladnièky, preto¾e poèas prania kontrolujeme veµkos» nebezpeèných baktérií, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Stojí tie¾ za zmienku o hygiene v¹etkých predmetov (no¾ov, dosiek na krájanie, s ktorými sa surové mäso dostalo do kontaktu.

Rezanie a podávanieMäso by malo by» v¾dy rezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po jeho vytvorení èistý a príjemný. V¾dy by sme mali pou¾íva» ostrý nô¾ na rezanie mäsa. Dobrý systém je jeho zaka¾dým ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú narezané kotlety nevzhµadné. Je preto dôle¾ité najmä preto, ¾e ¹»ava sa pretrhne cez roztrhané okraje, tak¾e mäso stráca svoju ¹»avnatos» a doplnenie.

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marináda mô¾e by» vyrobená z cesnaku, olivového oleja, rozmarínu alebo iných bylín a korenín. Aby marináda dobre absorbovala, stojí za to predtým dehydratova». Drviè na mäso je nenahraditeµný. Vïaka nemu bude telo vstrebáva» marinádu, ktorú usporiadame, a tie¾ bude chutnej¹ia.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a pitie, stojí za to pamäta», ¾e èím menej oheò budete schopní urobi», tým lep¹ie. Mäso je usporiadané v skupinách bielkovín a tukov, èo je dôvodom, preèo silná a dokonalá teplota spôsobuje, ¾e sú koherentné a lýtkové. Fritovanie pri hlb¹ej teplote spôsobí, ¾e sa v tvojich ústach topí. Pri peèení je dôle¾ité zabezpeèi», aby sa mäso obèas napájalo tukom. Vïaka tomu ochráni jeho ¹»avnatos» a vôòu.