Braveove kotlety v anglietine

Tajomstvo ideálneho bravèového kotleta alebo hovädzieho kotleta má dobrú ¹truktúru. To dokazuje, ¾e na získanie tela nielen efektívneho na chu», ale aj správne krehkého, jasného a pripraveného, musí ma» normálnu hrúbku, alebo dokonca aj rovinnos».

Kupova» kotleciarki ¹µahanie mäso nie je nevyhnutné v be¾nej domácnosti, v ktorej budete musie» rozt³uczenia mäso na rezne po dobu niekoµkých dní, ale to je preto potrebné na úèely vrátane mo¾nosti, v ktorom je ka¾dý deò stále veµa kúskov mäsa na rezne.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Najefektívnejším prostriedkom na zníženie hmotnosti

Èarovník je k dispozícii na rozdrvenie mäsa na perfektne ploché, rovnomerne rozdrvené kotlety. Vïaka tomu je celá kotleta rozdrvená na rovnakú hrúbku, èo je veµmi dôle¾ité pri ochutení a sma¾eních kotlíkov. V re¹tauráciách, v ktorých sa pou¾íva veµa bravèových kotúèov, alebo v podnikoch urèených na priamu spotrebu, kde sa ka¾dý deò vypú¹»ajú hotové bravèové kotlety v plnej vý¹ke, je rezaèka povinná kúpi». Je to istá investícia, preto¾e vïaka tomuto elektrickému zariadeniu nemusíte zamestna» zamestnanca na umývanie koláèikov. Jednoducho vlo¾te kúsok mäsa do perfektného nastavenia zariadenia a po niekoµkých sekundách ho dôkladne rozdrvi.

V gastronómii sa elektrické spotrebièe èasto otáèajú, èo zrýchµuje proces prípravy jedál vïaka ich vysokému a dobrému spracovaniu a fragmentácii. Nemo¾no skry», ¾e pri výrobe zemiakov sa veµa èasu nepou¾íva na vyprá¾anie, peèenie alebo varenie, ale na prípravu mäsa na peèenie zodpovedajúcim spôsobom. Keï sa vyrábajú chopsy, je vhodné pou¾i» zariadenie urèené ¹peciálne na zjednodu¹enie na¹ej práce a urýchli» akýkoµvek proces prípravy jedla pre va¹e pohodlie.