Bosch priemyselny vysavae

V súèasnosti sa nachádza mnoho typov priemyselných vysávaèov. Zdieµajú nielen cenu, ale aj parametre a dokonca pou¾itie a rozdiely vo funkciách. Odstraòujú rôzne neèistoty. & Nbsp; Pred kúpou priemyselného vysávaèa venujte pozornos» niekoµkým dôle¾itým zále¾itostiam. V prvom rade by mal by» naèrtnutý úèel pou¾itia tohto vysávaèa. Alebo budeme potrebova» vákuum, aby sme odstránili neèistoty pre teplo alebo dokonca mokré. Miesto je tie¾ urèi» obdobie pou¾ívania, preto¾e to bude aj jeho moc.

Vysávaèe sa zvyèajne lí¹ia v troch triedach. Prvým z nich je nízka skupina alebo vysávaèe definované v centrálnom meradle na odstraòovanie prachu. Mô¾u by» uvedené okrem iného v oblasti tesárskych alebo drobných renovácií. Ïal¹ou hodnotou je Medium, kde sú vysávaèe prispôsobené na odstraòovanie prachu z dreva, farby, laku alebo sadry. Posledná trieda, alebo Vysoká ide odstráni» ¹kodlivé látky, ako patogénne, keï a karcinogénne, hovoríme tu ako dôkaz azbestu.Výber správneho priemyselného vysávaèa by mal dáva» pozor na jeho motor, preto¾e vzhµadom na jeho veµkos» bude sací výkon ni¾¹í alebo rýchlej¹í a rovnaký bude úmerný výkonu. Pri kúpe priemyselného vysávaèa by ste mali venova» pozornos» aj filtrom, preto¾e niektoré vysávaèe majú samoèistiacu funkciu. Okrem toho by sme mali skontrolova» nádoby na nedostatky, ïal¹ie vybavenie, ktoré je dané k zariadeniu, rozsah kábla, hmotnos» misky a samozrejme záruènú dobu.Priemyselný vysávaè musí by» dostatoène silný, aby dokázal odstráni» nami identifikované neèistoty. Zároveò by mali ma» mechanické po¹kodenie. Musíme tie¾ venova» pozornos» jeho sile, aby sme ju mohli µahko pou¾íva».Výber správneho vysávaèa nie je µahký, ale podµa vy¹¹ie uvedených pravidiel bude pravdepodobne jednoduch¹ie.